Привет, Гость!
Chat (0) | Вход | Регистрация
Tasodifiy hikoya: Mehribonlik uyi bolalari! Yoxud Jurnalist o‘ylari!!! 3
*** Ertalab bo‘lishini sabrsizlik kuta boshladim, kutgan onlar ham keldi universitetga borib domladan fotihasini oldimda, to‘g‘ri mehribonlik uyiga ravona bo‘ldim. Darvozadan kirarkanman, bolalatni ko‘rib biram hursand bo‘lib ketdi, bir sariq sochli bolaga ro‘para bo‘ldim, amaki menga nima olib keldiz! Yonimda doim saqich bo‘lardi, cho‘ntagimdan oldimda bolaga berdim. Xursand bo‘lganida rahmatni nasiya qilgancha shatoloq otib qochib qolsa borsa bormi, hayron qolibman. Mehribonlik uyi hovlisida ...davomi
18000 ga Ishonchli jinsiy aloqa!
порно онлайн
Купить рекламу 50 руб.
Библиотека | Boshqalar
1 2 >>

QIMORGA TIKILGAN AYOL 3- qism...

Добавил:sexyboy4 (19.01.2020 / 13:00)
Рейтинг:rating 249949 article (0)
Прочтений:5356
Комментарии:4
хонадонга нафрати янада ошди. "Кетсам-у, бу ерларга' кайтиб келмасам", деб ният килди.Кечаси эр-хотин ухлашолмади. Лобарнинг кузига дам-бадам ёш куйилар, Маъруфга эса дадасининг гаплари нашъа килар, иккиси хам "курамиз хали" деб алам чекарди.- Лобар, - деди Маъруф, - анави одам нега мендан карта хакида суради экан?- Оз-моз пулингиз борлигини сезиб, ютиб олмокчи булганми?- Хаёлимга бир уй келди. Пулимиз иккимизга етмайди. Мен киморбозлар даврасига кириб, бир таваккал килсам-чи? Ё остидан, ё устидан.- Сиз тентаксиэ. Канака кимор?!- Булмаса нима кил дейсан, гарант?! Карта уйнасам, унча-мунчага ютказмайман...- Россияга олдин сиз кетинг, сунгра пул юборасиз, мен хам бораман.- Куйсанг-чи! Ким менга овкат пиширади, ким кийимларимни ювади?Шу гаплардан сунг бир ой утди. Лобар такинчокларини сотди, Маъруф музлатгич ва иккита гиламни пуллаб юборди. "Бу кунларингдан баттар булинглар" дегувчилар кo'п бo'лган кунларнинг бирида Маъруф уйга тантанавор кириб келди-да, хотинини кучди.- Канча етмаётганди, гапир, канча?!- Пул топдингизми?- Икки юз минг етмаётганди? Мана сенга уч юз минг сум!Маъруф куйнидан даста-даста пулларни чикариб, хотининингустидан сочди. Икки юзталик бойламлар кулаётган бинонинг гиштлари каби Лобарнинг елка ва куксига урилиб, оёклари остига думалаб тушди.Эр-хотин жуда хам бахтиёр эди.
+
*
*Мусофирчилик кечмишлардан бехабар ёш эр-хотин Москва кучаларини томоша килиб, таксида кетишаётганида коронги туша бошлаганди.- Анча куттириб куйдим-а? - деди олд уриндикда, таксичинингёнида утирган семиз хотин. - Бу сафар самаркандликлар куп келишди. Жойлаштириш х,ам осон эмас.Лотин ёзувидаги "Supermarket" лавхасини укиган Лобар дугонаси Зилолани уйлади. "Шунака хашаматли жойда сотувчи булиб ишлаш кандай бахт!".Такси ажойиб биноларни ортда колдириб, эски айвонлари, арконларга тизилган кирлари билан ушшайиб турган турт каватли уйлар оралаб, ахлатхона ёнида тухтади. Лобар файзсиз маконга келаман деб уйламаганди.Семиз зсотин таксичига кутиб туришни буюрди, аммо сал нарида баланд буйли учта кавказлик йигит бир-бирлари билан ёкалашмок арафасида бакир-чакир кила бошлади ва таксичи:- Нет, нет. Я не смогу здесь подождать, - деб йул хдкини суради.Х,алиги йигитлар янги келганларга тикилиб колищци, сунгра янажанжалларини давом эттиришди.Зинапоя туткичлари омокат экан, кул тегиши билан тарак-турук ^ уйнади. Синган ойналар кузидан кираётган елвизак хам бу ердаги бадбуй хкдни йукотолмай, кайтага димокка урарди.- Унчалик обод жойлар эмас, - деди семиз хотин пишиллаб, - лекин арзон. Сизларга арзон квартира керак. Ахир, дам олишга эмас, ишлашга келгансизлар, шундай эмасми?Учинчи каватга етганларида зинада утирган калта юбкали, ун олти ёшлардаги кизни курган Лобар беихтиёр "вой, улмасам" деб юборди. Киз салгина сурилди, аммо бегоналар олдида ялангоч оёкларини яширмокни хаёлигаям келтирмади. Семиз хотин кулган киши булди.- Л обархон, - деди кош кокиб, - бундан кейин Маъруфжонга эхтиёт буласиз.- Кулфлаб куёлмайди-ку, - кесатди Маъруф хам.Туртинчи каватдаги эшикни такиллатишди. Уй эгаси ёши утиб колган, туладан келган, сочини маллага буяган кук куз рус аёли экан. У семиз хотин билан алламбалоларни гаплашиб олиб, Маъруф ва Лобарни ижара хонага бошлаб кирди. Куланса босган бу хонадонда энди учта оила яшайдиган булди. Уй сохiбаси, тожикистонликлар ва Маъруф билан Лобар.Семиз хотин хайрлашди. У эртага жияни келиб иш масаласини хал килишини касам ичиб таъкидлади. Кеч соат унларда эшикни кимдир очди. Дахлизда калит шикирлаши ва аёл кишининг тожик тилида нимадир дегани эшитилди. Лобар огiр хаёлларга берилиб утирганди,эри туртгач, ноилож урнидан туриб, йулакка каради. Бусагада оёк кийимини ечаётган одмигина кийимдаги тожик аёли утирарди. Иккови бир-бирига тикилиб колишди.- Сиз шу ерда яшайсизми? - суради Лобар.- Х,а, - деди тожикистонлик аёл. - Сиз каердан?- Узбекистондан. Самаркандликмиз.- Сизлар хам эр-хотин келибсизлар-да... Душанбеданмиз. Эрим ярим кечаси келади. Лекин "сволоч"нинг иши осон. Мен бечорага кийин. Учта жойга фаррошман.] [обар ярим кечаси кайтадиган одамнинг иши нега осон эканлигини уйлаб утирмади. Зухро исмли бу аёлнинг эрини пешин чога куришга муяссар булди. Акмал ака куринишидан танбалтабиат, писмик бир одамга ухшарди.Унинг кориндорлиги ва хомлигига Караганда хеч хам жисмоний мехнат килувчига ухшамасди.♦
*
*Лобар кичик бозорча хожатхонасига фаррош булиб ишга жойлашди. Маъруф эса курилишга зд'ди. Г лрок ваъда килинганидек икковининг маоши олти юз долларга етмас эди. Ейиш-ичишдан икки юз доллар ортса хам байрам эди. Икки ойда жуда кийналиб кетишди. Яхши овкат емаганликлари сабаб оздилар, булар-булмасга асабийлаша бошлашди. Маъруф куча-куйда ичиб, тараллабедод килиб юролмас, милициянинг кулига тушса, шурига шурва тукиларди. Оддий жариманинг узи емай-ичмай йигаётган пулларни супуриб кетиши мумкин эди. Баъзи кунлар шунчалик кора булардики, Лобарни жонидан туйгизарди.Бир куни ишга отланаётганда зинада киз боланинг чинкириги эшитилди. Туфлисини мойлаётиб, эшикни бир зум кия очиб куйганди, шошиб бош чикарди. Киз жон аччигида вой-войлай бошлади. Чарс- чурс шапалоклар, гурсиллаган овозлар кулокка чалинди. Лобар икки кадам ташлади-ю, калта юбкали кизни дуппослаётган эркакни курди.- Виждонсиз! Фохиша! Курарга кузим йук сени! - деб бакирарди эркак.Лобар шошиб, Маъруфни чакирди. Акмал ака хам уйкусираб муралади ва:- Эрталабдан нима шовкин?! - деди у Маъруфга. - Илтимос, эшикни ёпинглар. Вой, анави кизни улдириб куяди-ку! - Лобар эркакларга шггижоли бокди. - Х,еч булмаса куй денглар!- Аралашма уларнинг ишига! - деди Маъруф. - Эшикни ёп, ишингга жуна. Бу ер махдлланг эмас.Лобар жанжал тингунча кутиб утирди. Маъруфнинг хам иш вакти якинлашиб колганди, кийина бошлади.Акмал ака хонасидан буйнига сочик ташлаб чикди. Лобарни тушкун холда куриб, ran котди:- Келин, сиз уларга эътибор берманг. Эрталабдан арок ичиш, номахрам билан юриш, бодича кийиниш - хдммаси узларининг шахсий ишлари. Сизга тегинмадими, сиз хам аралашманг. Биласиз, уша кизнинг узи бир бетайин. Куяверинг, озрок калтак еса одам буп колади.Лобар Акмал акага "гапиряпсанми" хам демади. Эшикни таре ёпиб, ишига жунади.Хржатхонада бир рус кампир хам фаррошлик киларди.- Кечикади, вактида келмайди, - тунгаллади кампир.- Кечиринг, Ира хола, - деди Лобар.Кул ювиш хонасидан башанг кийинган эркак чикиб кетгач, кампир тентакларча "ох, ох" дея бош чайкади.- Неча ёшдасан, Люба? - суради Лобардан.- Ун туккизда.Ира сукинди.- Ун туккиз ёшимда, - деди у, - Москвадаги эркакларнинг ярми мени танирди. Хуснимни
KÿpraH
кексарок одамлар хам ошик булиб колаверишарди. Кднча сурасам, огзимга сикканича тулашарди, мендан пулини аяган эркакни курмаганман. Эх, лекин ахмок эдим, каттарок пул сурамасдим. Машиналарида сайр килдириб, дачаларига олиб боришганига хурсанд юраверганман.Лобар юзини терс угирди. Ира ёшлигида фохиша, .кейинрок кушмачи булганлигини дастлабки кунлари
Bu ma'qolani do'slaringa yubor:
Скачать txt | fb2
1 2 >>

Сообщение: (Max. 5000)

b i u s s spoiler quote url Code color bg color


Комментарии
 A star1990 [Off] (22.01.2020 / 21:20)
 Erouy.ru Ehtirosli romantik portal
Маслахат берардим. Хақиқатдан зур китоб
s A sexyboy4 [Off] (22.01.2020 / 00:03)
Agar sizlarga yoqsa davomini yozaman bu saytda faqat erotika emas qiziqarli hikolar xam bolsa yomon bolmas edi
 A star1990 [Off] (21.01.2020 / 22:42)
 Erouy.ru Ehtirosli romantik portal
Бу китобни хаммасини ёзмоқчимисиз. Олтита китобку бу. Неча қисм буб кетади. Тахминан 100 тача қисм булади
Б A Бабник84 [Off] (21.01.2020 / 22:14)
Давомини Качон укиймиз
Всего: 4
На главную
waplogСмотреть лучшее порноstats24.ru-лучший топ рейтинг мобильных сайтовadultop.ruGEGTOP.RU - Топ рейтинг WAP сайтов!KatStat.ru - Топ рейтинг сайтовTOporn.su - Рейтинг порно сайтовSKYTPOP.US -  Рейтинг сайтов | Каталог сайтов